Poskytujeme služby v nasledovných oblastiach:
  • technické zariadenia plynové skupina B
  • f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 m3/h
  • g rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 m3/h vrátane so vstupným pretlaku do 0,4 MPa vrátane
  • h1 spoteba plynu spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiče, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín